ΕΠΛ422: Προχωρημένα Δίκτυα, EPL422: Advanced Networks

Εαρινό Εξάμηνο 2024, Spring Semester 2024

Στόχος και Περιεχόμενο Μαθήματος / Course Objectives and Content

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η επέκταση των βασικών γνώσεων των φοιτητών στα δίκτυα υπολογιστών σε θέματα που σχετίζονται με τις αρχιτεκτονικές, τις τεχνικές και τα πρωτόκολλα για το Διαδίκτυο. Αυτό συμπεριλαμβάνει πρωτόκολλα μεταφοράς πολυμέσων, Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS), συστημάτων ελέγχου συμφόρησης και (βέλτιστης) κατανομής πόρων, Ανάλυση Επίδοσης, Εισαγωγή σε Διαχείρηση Δικτύων και Βασικές Αρχές Ασφάλειας Δικτύων.
Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση σε όλα τα στρώματα της στοίβας των δικτύων σε ένα ποιο προχωρημένο επίπεδο από το ΕΠΛ324. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν ποια είναι η σύγχρονη γνώση και ποιες οι διάφορες ερευνητικές περιοχές και δραστηριότητες στο τομέα των Δικτύων.

The objective of this course is the extension of the basic knowledge of students about Computer Networks regarding architectures, techniques and protocols for the Internet. This includes multimedia applications and protocols, quality of service, Congestion Control, Performance Analysis, Realtime services and protocols, Introduction to Network Management, and basic Network Security principles.
This course deals with all network stack layers at a more advanced level than EPL324. After the completion of the course, the students will have a good understanding on the current knowledge and the different research directions and activities in Computer Networks.

Course Information

Επικοινωνία:
Assistant Professor. Vasos Vassiliou
ΘΕΕ01, Β114
<my last name.first name>@ucy.ac.cy

Time and Place of Lectures:
Monday and Thursday, 09:00-10:30,
ΘΕΕ01, 146

Time and Place of Tutorial Sessions:
Monday, 08:00-09:00,
ΘΕΕ01, 146

Office Hours:
Monday and Thursday, 10:45-12:00,

Laboratory Instructor:
Dr. Yiannos Mylonas

Laboratory Session:
Tuesday, 18:00-19:30, ΘΕΕ01, 201

Κώδικας Τιμής / Code of Honour

Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ακολουθούν τους Κανονισμούς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Ηθική και ειλικρινής συμπεριφορά αναμένεται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλες οι περιπτώσεις ύποπτης συμπεριφοράς θα παραπέμπονται στο Τμήμα και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή εργασίες, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχούσες αντιγραφές θα συνεπάγονται την αποπομπή των αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του βαθμού τους στις εν λόγω εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο Συμβούλιο του Τμήματος για την εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων.

Students are expected to follow the University's Regulations and Code of Conduct. Ethical and honest behavior is expected throughout the semester. All cases of suspicious behavior will be referred to the Department and the Department of Studies and Student Welfare. Copying or attempting to copy between students in exams or assignments is strictly prohibited. Any attempted or verified breach of the rules will result in the expulsion of the involved students from the class, the zeroing of their grade in the said exams or assignments and their referral to the Department Council for the application of further disciplinary rules.

Διαλέξεις / Lectures

Το μάθημα υιοθετεί ένα μικτό τρόπο διδασκαλίας που συνδιάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Οι φοιτητές θα παρακολουθούν επιλεγμένα βίντεο ή θα διαβάζουν συγκεκριμένα κομμάτια απο τη βιβλιογραφία πριν να έρχονται στις διαλέξεις
 • Ο καθηγητής θα παρουσιάζει το θέμα χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη βιβλιογραφία ή/και άλλες πηγές.
 • Περιστασιακά, ίσως να ζητηθεί απο κάποιους φοιτητές να παρουσιάσουν (για 5-10 λεπτά) ένα θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας.
 • Οι φοιτητές και ο καθηγητής θα συζητούν τα θέματα της μέρας.

Το course employs a hybrid teaching method, which combines the following:

 • Students will watch selected videos or read specific pieces of literature before coming to lectures
 • The Professor will present the topic using the default bibliography and / or other sources.
 • Occasionally, some students may be asked to present (for 5-10 minutes) a current topic.
 • Students and the Professor will discuss the topics of the day.

Προαπαιτούμενα / Prerequisites

ΕΠΛ324 Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕPL324 Communications and Networks)

Bibliography

 • "Computer Networking -- A Top-Down Approach Featuring the Internet" – 8th Edition, James F. Kurose and Keith W. Ross, Addison-Wesley, 2020.

Additional Biliography

 • Computer Networks. A systems Approach, 6th Edition, Larry Peterson and Bruce Davie, Morgan Kaufmann 2019
 • Computer Networks, An Open Source Approach – International Edition, Yin-Dar Lin, Ten-Hung Hwang, and Fred Baker, McGraw Hill, 2011
 • Communication Networks: Fundamental Concepts and Key Architectures – 2nd International Edition, Alberto Leon-Garcia and Indra Widjaja, McGraw Hill, 2006.
 • Computer Networks, 5th Edition, Andrew S. Tanenbaum and David J. Wetherall, Pearson, 2011

Evaluation Criteria

 • 30% Labs and Exercises
 • 25% MidTerm Exam
 • 45% Final Exam

Lecture Slides for the course will be available only though the UCY Blackboard page for the course, under the Content Section.


Please watch all videos and read all papers before class. The teaching style will be "flipped", so class time will be devoted to discussion and questions.

Videos, assignments, and papers will be posted by the beginning of the corresponding week of class. Assignments will generally be due immediately before the subsequent assignment is released.

Date Modules and Videos Readings Slides
22, 29 January 2024 TOPIC 1
 • Course Introduction and Syllabus Explanation
 • Introduction to Networks, Review of Basic Terminology
1 Φεβρουαρίου 2024
 • Θεωρία της Πληροφορίας / Information Theory
21 March 2024 ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΜΙΕΞΑΜΗΝΟΥ - MIDTERM EXAM

Labs and Exercises

Laboratory
 • Please visit the BLACKBOARD Page for further information on the Laboratory Session

Exercises
Αριθμός Εκφώνηση Ημερ. Παράδοσης

Announcements

 • 17/1/2022 - Website up and running