Διαδικαστικές πληροφορίες

Στόχοι: Κατανόηση της χρησιμότητας της επαναχρησιμοποίησης λογισμικού. Εμβάθυνση στα διάφορα επίπεδα επαναχρησιμοποίησης και κατανόηση των μεταξύ τους διαφορών. Χρήση έτοιμων τμημάτων λογισμικού στην πράξη.

Περιεχόμενο: Το μάθημα αυτό ασχολείται με την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού σε διάφορα επίπεδα καλύπτοντας και πιο προχωρημένα θέματα μέσω της ερευνητικής ενασχόλησης με θέματα επαναχρησιμοποίησης. Τα βασικά ζητήματα που θα μελετηθούν είναι: Ανάπτυξη βάσει συστατικών στοιχείων. Καλές πρακτικές επαναχρησιμοποίησης. Εξέλιξη της επαναχρησιμοποίησης. Αποθετήρια λογισμικού. Αναζήτηση και ανάκτηση (mining software repositories). Σχεδιαστικά πρότυπα. Πρότυπα αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Λογισμικό ανοικτού κώδικα. Άδειες λογισμικού ανοικτού κώδικα και νομικά ζητήματα. Ανάπτυξη βάσει ανοικτού κώδικα. Μεσισμικό (middleware). Υπηρεσίες. Θεματοστρεφής Προγραμματισμός (Aspect Oriented Programming). Ερευνητικά ζητήματα επαναχρησιμοποίησης λογισμικού.


Γενικές πληροφορίες


Ενδιάμεση Εξέταση


Τελικη Εξέταση